LUDZIE

Kto może być członkiem Slow Food?

Slow Food jest międzynarodową organizacją typu non-profit, która w manifeście określa swój cel jako „ochrona prawa do smaku”. Powstała w 1986 roku we Włoszech i od początku zajęła się szeroko rozumianą ochroną oraz wspieraniem niewielkich regionalnych producentów żywności – szczególnie żywności oryginalnej, produkowanej w sposób niespotykany w innych miejscach na świecie, żywności tradycyjnej, zdrowej i niestety zagrożonej zniknięciem w wyniku coraz bardziej natarczywej ekspansji tego, co na całym świecie znane jest jako fast food.
Slow Food jest społecznością uczciwych OSÓB INDYWIDUALNYCH, a nie podmiotów (osób prawnych): świadomych konsumentów wszelkich zawodów i pasji, nauczycieli, badaczy, kucharzy, rolników, kelnerów, rybaków, naukowców, wytwórców, rzemieślników, rękodzielników i innych osób. Łączy nas troska o rzetelność marki i filozofii Slow Food, uczciwość, lojalność, bioróżnorodność, autentyczne jedzenie i jego zrównoważone pozyskiwanie i rozpowszechnianie. Jesteśmy grupą badaczy i edukatorów według zasady, że w każdym można znaleźć cenną wiedzę spójną z naszymi celami i zasadami. Nie jesteśmy klastrem ani partnerstwem podmiotów. Żaden podmiot (osoba prawna, grupa formalna) nie był, nie jest i nie będzie członkiem Slow Food. Nasza organizacja nie jest klastrem podmiotów lub osób. Dorosłe convivia czerwonego ślimaka działają według wewnętrznych reguł współpracując wyłącznie z uczciwymi i lojalnymi osobami.
Członkami naszych conviviów są ludzie – tzw. SFojaki. Nie trzeba produkować żywności, by należeć do naszego ruchu, by wspierać działania Slow Food. Nie trzeba nawet umieć lub lubić gotować, ale można wspierać ruch Slow Food na świecie. Członkostwo w naszych conviviach jest REJESTRACYJNE lub EDUKACYJNE.

Co to znaczy być członkiem Slow Food?

Chronimy i promujemy bioróżnorodność, edukację kulinarną, Dobry, Czysty, Uczciwy, Lokalny, Sezonowy Smak, dolnośląską lokalność, sezonowość, produkty spożywcze uprawne i nieuprawne, rękodzieło i rzemiosło kulinarne i rolnicze, wytwórców takiej żywności i artykułów, rolnictwo zrównoważone (ekologiczne, tradycyjne, zintegrowane), permakulturę, upcykling spożywczy i ekologię, zdrowy styl życia, umiejętności kulinarne, sport i rekreację ruchową, biesiadowanie i kulturę stołu, gastronomię historyczną, tradycję i dziedzictwo kulinarne, zasoby naszego regionu, miast i wsi, miejsca, ludzi i rzeczy mające związek z szeroko rozumianą lokalną kulturą kulinarną.
Celem naszych działań jest powstawanie kolejnych Conviviow na terenie Dolnego Śląska, wzorem Włoch (400 Conviviow), USA (150), Francji (35), Wielkiej Brytanii (30), Japonii (30), czy Niemiec (50). Przynależenie do Convivium nie może być podstawa roszczeń, lecz jest gestem poparcia i wsparcia globalnego ruchu Slow Food. Może otworzyć nowe ścieżki współpracy i działań lokalnych na odrębnych zasadach ustalanych indywidualnie.
Lista członków rejestracyjnych convivium nie jest nigdy publikowana w związku z ustawą o ochronie danych osobowych. Członkostwo jest indywidualne, imienne i polega na rejestracji (członek rejestracyjny) osobistej lub z pomocą Convivium Leader jako Skarbnika. Składki członkostwa rejestracyjnego mają harmonogram roczny, wpływają do centrali Slow Food we Włoszech i są przeznaczane na działalność światową. Co roku można przedłużyć członkostwo, a każdy członek jest o tym fakcie kilkakrotnie powiadamiany przez centralę Slow Food z około miesięcznym wyprzedzeniem. Minimalna składka roczna indywidualna wynosi 15 EUR i w kontekście aktywności lokalnego convivium jest to członkostwo bierne, rejestracyjne.
W przypadku zainteresowania członków rejestracyjnych członkostwem EDUKACYJNYM (składki comiesięczne na rzecz lokalnego Convivium) zapraszamy do kontaktu indywidualnego droga mailową. Convivium nie stanowi  platformy sprzedaży ani reklamy kogokolwiek i czegokolwiek. Convivium jest grupą edukacyjną działającą na zasadzie OBUSTRONNEJ współpracy, tzn. że członkowie rejestracyjni i edukacyjni mają również obowiązki wobec convivium i całego ruchu.
Convivium Leaderzy działają na zasadzie WOLONTARIATU i nie pobierają opłat za pełnienie tych funkcji. Convivium Leaderzy pełnią też funkcje Skarbników. Convivia są grupami nieformalnymi, ale mogą zakładać organizacje pozarządowe w myśl polskiego prawa o stowarzyszeniach. W przypadku zainteresowania weryfikacją lub rekomendacją danego miejsca lub produktu zapraszamy do indywidualnego kontaktu mejlowego.

Przywileje członka rejestracyjnego Slow Food (rejestracja osobowa roczna):

 1. Jesteś częścią dużej, barwnej, międzynarodowej społeczności,
 2. Należysz do najbliższego terytorialnie Convivium Slow Food, dzięki czemu jesteś częścią lokalnej społeczności skupionej wokół dobrej, czystej, uczciwej i lokalnej żywności, od której w uzasadnionych przypadkach możesz uzyskiwać informacje o dostępie do konkretnych miejsc, osób i produktów,
 3. Na powitanie otrzymujesz międzynarodowa imienną kartę ID,
 4. Otrzymujesz możliwość nawiązania głębszych kontaktów w ramach współpracy z działaczami lokalnego Convivium Slow Food oraz jego partnerami, np. środowiskami akademickimi, instytucjami publicznymi i środowiskami biznesu, poprzez otwartą drogę do członkostwa edukacyjnego,
 5. W przypadku zorganizowanej współpracy otrzymujesz możliwość dostępu do informacji nt. dobrej, czystej, uczciwej, lokalnej żywności oraz miejsc i osób, które ją oferują,
 6. W przypadku zorganizowanej współpracy masz swój osobisty wkład w ochronę zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa realizowanego z szacunkiem dla przyrody i wszelkiego życia,
 7. Masz szansę przyczynić się walnie do ochrony i promocji lokalnej, regionalnej żywności, lokalnego dziedzictwa kulinarnego, rolniczego i rzemieślniczego, a także wspierasz funkcjonowanie rolników i wytwórców spożywczych,
 8. Masz szansę przyczynić się walnie do rozwoju edukacji żywieniowej na rzecz dobra publicznego i poprawy zdrowia całego społeczeństwa,
 9. Wspierasz  Fundację Slow Food na rzecz ochrony różnorodności biologicznej koordynującą m.in. Arkę Smaku Slow Food, tj. listę zagrożonych ras, technik, gatunków, odmian i produktów żywnościowych na całym świecie,
 10. Wspierasz powstawanie ogrodów warzywno-owocowych na całym świecie w rejonach objętych klęskami żywiołowymi, biedą i stanem wojny,
 11. Wspierasz Prezydia Slow Food na całym świecie i przyczyniasz się do ochrony zagrożonych ras zwierząt, odmian roślin i tradycyjnych potraw,
 12. Wspierasz Uniwersytet Nauk Gastronomicznych – pierwsze wyższą uczelnię poświęconą filozofii Slow Food,
 13. Masz możliwość uczestniczenia w wydarzeniach slowfoodowych na całym świecie ze zniżkami czynszów i wpisowych,
 14. Otrzymujesz zniżki na zakup produktów w sklepie Slow Food (www.slowfood.com),
 15. Otrzymujesz możliwość rozwoju swojego miejsca (np. pensjonatu, restauracji, firmy, przetwórni, gospodarstwa itp.) poprzez otwarcie drogi do rekomendacji lokalnego Convivium Slow Food przyznającego lokalną odznakę.

Obowiązki członka rejestracyjnego Slow Food (rejestracja osobowa roczna):

 1. Poparcie dla filozofii ruchu Slow Food i zgodność produkcji z Wytycznymi SF. w przypadku członka-producenta
 2. Przestrzeganie zasad ruchu, organizacji i conviviów Slow Food, przestrzeganie zasad używania logo, monitoring nadużywania znaków (np. logo) i treści Slow Food i conviviów.
 3. Popieranie działań organizacji Slow Food na świecie i w regionach.
 4. Promocja i ochrona bioróżnorodności, autentycznego smaku, dobrej, czystej, uczciwej, lokalnej i sezonowej żywności, zrównoważonego rolnictwa, rękodzieła i rzemiosła kulinarnego i rolniczego, osób zaangażowanych w te sfery życia i gospodarki, edukacji jedzeniowej, kultury kulinarnej i dziedzictwa kulinarnego, zasobów lokalnych.
 5. Uszanowanie ekologii, nie tylko w sferze codziennej i prywatnej, ale też zawodowej i publicznej w ramach swej  produkcji (jeśli członek ją prowadzi), również w zakresie transportu i wysyłki swych produktów.
 6. Utrzymywanie dobrych relacji i komunikacji w ramach conviviów i wzajemne wspieranie jego członków oraz szacunek wobec pracy innych osób.

Przywileje członka edukacyjnego Slow Food Dolny Śląsk:

 1. Możliwość inicjowania nowych przedsięwzięć i projektów w ramach współpracy z convivium.
 2. Korzystanie z promocji zweryfikowanych produktów w mediach Convivium.
 3. Korzystanie z promocji zweryfikowanych produktów podczas wydarzeń organizowanych lub koordynowanych przez convivia.
 4. Udział w charakterze wystawcy/sprzedawcy do wydarzeń organizowanych przez Partnerów conviviów na preferencyjnych zasadach (np. z czynszem 0zł).
 5. Udział w edukacji żywieniowej i rolniczej w ramach działalności convivium z możliwością prezentacji swoich produktów.
 6. Udział w edukacyjnych projektach długoterminowych realizowanych przez convivium.
 7. Dostęp do kontaktów biznesowych i konsumenckich, uzyskiwanie informacji o odpowiednich produktach spójnych lub niespójnych z filozofią, ruchem i zasadami Slow Food i conviviów, uzyskiwanie informacji o weryfikacji produktów.
 8. W wyjątkowych przypadkach otrzymanie certyfikatu Członka Edukacyjnego Slow Food z z 3-miesięcznym okresem ważności (warunek: składka organizacyjna długoterminowa).
 9. W wyjątkowych przypadkach prawo do bezpłatnego Patronatu convivium przy wydarzeniach spójnych z filozofią i zasadami ruchu Slow Food i conviviów.
 10. Możliwość otrzymania zniżki na zakup produktów w naszym Sklepie Slow.

Obowiązki członka edukacyjnego Slow Food Dolny Śląsk:

 1. Aktualna rejestracja w Slow Food (członkostwo rejestracyjne) min. 2 osób (przy małym max 4-osobowym gospodarstwie lub jednoosobowej działalności gospodarczej) lub min. 4 osób (przy restauracji, średnim lub dużym przedsiębiorstwie lub organizacji pozarządowej) w Slow Food International z wyborem convivium SFDolnyŚląsk, SFWrocław lub innych conviviów dolnośląskich firmowanych i rekomendowanych przez SFDS,
 2. W przypadku członków-producentów – absolutna i zweryfikowana przez convivium zgodność produktów, procesu i praktyk produkcji z filozofią i zasadami Slow Food i conviviów.
 3. W przypadku członków-producentów – przejście weryfikacji produktów realizowanej przez convivium, m.in. dostarczenie pełnej dokumentacji dostaw i produkcji.
 4. Współprowadzenie wydarzeń edukacyjnych w ramach działalności convivium.
 5. Aktywny udział w globalnych kampaniach Slow Food – uczestnictwo w formie podpisu i wybiórczo w formie wpłat w wys. min. 5EUR.
 6. Aktywny udział w pomocy conviviom w krajach rozwijających się wymagających wsparcia, tj. głównie w Afryce, m.in. w ramach współpracy SFDS z tamtejszymi conviviami.
 7. Udział 1x/rok w kosztach funkcjonowania domena www.slowfooddolnyslask.org, tj. opłacenie składki na domenę www w terminie wyznaczonym przez convivium.
 8. Terminowe uiszczanie składki organizacyjnej comiesięcznej w wysokości wyznaczonej przez convivium.
 9. W przypadku posiadania strony Facebook – udostępnianie treści SFDS przynajmniej 1 raz w tygodniu, na profilu uzgodnionym z convivium (prywatnym lub publicznym).
 10. W przypadku posiadania strony www – publikowanie informacji o swoim poparciu ruchu i filozofii Slow Food ORAZ convivium zgodnie z przynależeniem w treści uzgodnionej z convivium (nie oznacza to prawa do dysponowania logo i znakami graficznymi Slow Food).
 11. Przestrzeganie reguł użycia znaków i treści SFDS, SFW, Slow Food, np. logo, odznaki, frazy i innych treści.
 12. Monitoring nadużyć i zgłaszanie ich do convivium, lojalność, uczciwość i przyjazna komunikacja z innymi członkami edukacyjnymi.
 13. Inicjowanie nowych przedsięwzięć i projektów w ramach współpracy z convivium.

***

Użycie marki, logo lub sloganu Slow Food nadzoruje Convivium i Convivium Leader. Członkostwo nie jest równoznaczne z udziałem osoby lub podmiotu (marki) w wydarzeniach Slow Food, nie daje automatycznego prawa do używania logo lub sloganu Slow Food (lub innych treści i znaków Slow Food i conviviów regionalnych) bez pisemnego uzgodnienia z Liderem Convivium. Różne formy współpracy ustalane są indywidualnie i lokalnie. Każde convivium Slow Food działa odrębnie, niektóre współpracują sieciowo w skali Polski. Nasze media: www.slowfood.comwww.slowfooddolnyslask.org www.facebook.com/slowfooddolnyslaskwww.instagram.com/slowfooddolnyslask
KONTAKT: slowfooddolnyslask(at)gmail.com

REGULAMIN PRODUKTÓW SPEŁNIAJĄCYCH REGUŁY SLOW FOOD – tutaj