LGD

Dolny Śląsk, jako region historyczny (administracyjnie: woj. dolnośląskie), jest bogaty w zasoby wszelkiego rodzaju i od wieków był terytorium wysoce pożądanym przez rozmaitych władców. Zasoby te mają charakter osobowy, produktowy, miejscowy i rzeczowy. Promocja naszego regionu w skali kraju, kontynentu i świata jest wciąż zbyt słaba. Dlatego na naszych spotkaniach pragniemy w miarę naszych możliwości przybliżać szeroki wachlarz oferty dolnośląskiej skoncentrowanej wokół żywności, edukacji jedzeniowej, bioróżnorodności, zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, przetwórstwa, dystrybucji, dostaw itp.

Często polecamy zasoby zgromadzone w dolnośląskich Lokalnych Grupach Działania: jednostki (osoby fizyczne) i podmioty (osoby prawne), które oferują lokalne produkty. Nie wszystkie są spójne z filozofia Slow Food, ale zdarza się, ze członkowie LGD należą do naszych conviviow, jeśli chcą mieć wkład w naszą edukację rolniczą lub jedzeniową.

Wiele Lokalnych Grup Działania włącza wątki jedzeniowe w swoja aktywność i dostrzega potencjał rozwojowy swych zasobów (ludzkich i innych) w osobach, podmiotach, miejscach i produktach jedzeniowych i rolniczych. To bardzo ważna działalność, więc polecamy gorąco Lokalne Grupy Działania, abyście zgłaszali się do nich i rozpoczynali współpracę. Nasze convivia współpracują z niektórymi LGD i te kooperatywy mają charakter rozwojowy. Osoby zrzeszone w ramach LGD mogą też zakładać nowe, lokalne (subregionalne, miejskie lub wiejskie) convivia Slow Food i w ten sposób zwiększać zasięg i formy działań. Jeśli ktokolwiek prowadzi miejsce handlowe i szuka lokalnych, dolnośląskich produktów, to warto skorzystać z kontaktów Lokalnych Grup Działania, które zrzeszają m.in. wytwórców dobrej, czystej, uczciwej i lokalnej żywności. Trzeba zawsze pamiętać, że nie wszyscy oferują żywność slowfoodową, wiec należy wybierać starannie i uważnie.

Co to jest LGD?

LGD to skrót dla niektórych mocno tajemniczy. Wciąż zdarzają się nawet osoby pracujące w jednostkach publicznych, które nie wiedzą o ich istnieniu. Świadczy to o niskiej aktywności lokalnych LGD. Faktycznie, jest ona różna, ale opiera się na działaniach jednostek, a te nie zawsze chcą lub mogą poświęcić swój czas, emocje i zasoby na współpracę zespołową. Na szczęście trend rozwoju LGD w Polsce jest wzrastający 🙂 Rośnie liczba działań firmowanych lub inicjowanych przez LGD, a kolejne LGD uczą się od innych dzięki sieciowej komunikacji w skali kraju. LGD to prawdziwie fascynująca sieć i uważamy, że jej istnienie powinno wspierać najmniejszych i najsłabszych wytwórców dobrej, czystej, uczciwej, sezonowej i lokalnej żywności, np. rolników i przetwórców. Niestety nie zawsze się tak dzieje, ale jest nadzieja na lepszą sytuację, bo coraz więcej osób dostrzega korzyści ze zrównoważonej i lojalnej współpracy zespołowej, która zastępuje indywidualne, często desperackie działania w stylu "ja śam, ja śam".

Dolny Śląsk (precyzyjniej: woj. dolnośląskie) ma 19 stowarzyszeń typu "Lokalna Grupa Działania". Dodatkowe, trzy mające siedziby w sąsiednich województwach, obejmują również części granicznych obszarów naszego regionu (czasami pojedyncze gminy). Sieć LGD to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się sieci współpracy międzysektorowej, w której aktywne są gospodarstwa rolne lub sadownicze, przedsiębiorcy różnej skali, organizacje pozarządowe, a także instytucje publiczne, w tym np. placówki oświaty i jednostki samorządowe.

Sieć LGD jest koordynowana na różnych poziomach - na tym krajowym koordynuje ją KSOW, czyli Krajowa Sień Obszarów Wiejskich. KSOW to również mało znana sieć i skrót. KSOW działa zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tutaj więcej o KSOW. Wszystko zaczęło się w 2015 r. wraz z rozporządzeniem formującym Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W 2006 r. powstało kolejne rozporządzenie europejskie, które precyzowało szczegółowe zasady realizacji EFRROW. Co dalej? W Polsce, aby ktokolwiek mógł przyjmować i rozdzielać fundusze, musi posiadać osobowość prawną. Fundusze przeznaczane na rozwój polskiej wsi przyjmuje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, która powstała w Warszawie w 1992 roku (tu: KRS). Jej reprezentację stanowią trzy osoby: Przemysław Litwiniuk (Dyrektor Fundacji), Agata Nowińska (Z-ca Dyr. Fund.), Cezary Kuśmirek (Z-ca Dyr. Fund.). Oświadczenia woli w im. Fundacji składa jednoosobowo Dyrektor lub dwóch zastępców. W 2011 r. FAPA podpisała umowę z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie której Minister powierzył Fundacji wykonywanie zadań Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie zapewnienia funkcjonowania KSOW (umowa). Do umowy kilka miesięcy później sporządzono krótki aneks, który korygował błędy zapisu oraz wprowadzał zmiany merytoryczne, np. prawo Fundacji do limitowania środków finansowych przeznaczanych na wsparcie w ramach omawianego programu, a także regułę uwzględnienia finansowania "kosztów delegacji służbowych pracowników Ministerstwa i kosztach innych osób w związku z ich udziałem w realizacji planu działania".

Fundacja informuje jednak na swej www: "Z przykrością informujemy, że z końcem maja 2017 roku zostaną zawieszone publikacje raportów i analiz w ramach aktywności analityczno-doradczych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. (...) Niestety, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraziło woli dalszego finansowania ww. aktywności Fundacji w ramach przyznawanej corocznie dotacji. Fundacja dziękuje wszystkim partnerom za wieloletnią współpracę." - źródło.

Jeżeli mieszkańcy danego obszaru lokalnej LGD oczekują od niej zwiększenia aktywności, powinni wnieść swoje zasoby (w tym ów zapał i konstruktywną krytykę) włączyć w działania LGD na rzecz swego obszaru. Rzetelne LGD daje możliwość realizacji zamierzeń sprzyjających rozwojowi danego obszaru - jak sama nazwa wskazuje. Trzeba tylko rzetelnie nadzorować działania, powściągnąć język i lojalnie współpracować - jak w każdej współpracy zespołowej.

Lista LGD z siedzibą w woj. dolnośląskim dostępna jest tutaj i tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *