POPIERAMY LIST OTWARTY wystosowany przez Slow Food oraz Eurogroup for Animals do Very Jourovej, Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, w sprawie koniecznej realizacji w najbliższej kadencji dwóch zobowiązań niedopełnionych jak dotąd przez Komisję.

Szanowna Pani
Věra Jourová
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

My, niżej podpisani, piszemy do Państwa, aby wyrazić nasze zaniepokojenie biernością Komisji Europejskiej w odniesieniu do jej odpowiedzi na szereg Europejskich Inicjatyw Obywatelskich (ECI). Europejskie inicjatywy obywatelskie zostały ustanowione ponad dziesięć lat temu przez Komisję, aby umożliwić obywatelom bezpośredni wpływ na kształtowanie prawa Unii Europejskiej. Komisja odpowiedziała na dziesięć pomyślnych inicjatyw obywatelskich, jednak w sposób drastyczny nie wywiązała się ze zobowiązań podjętych w odpowiedziach. Europejskie inicjatywy Obywatelskie stanowią ważny element procesu demokratycznego i obywatele muszą wiedzieć, że korzystając z tego narzędzia mogą oczekiwać jego realnego zastosowania. W związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi będącymi kolejną ważną częścią procesu demokratycznego wzywamy Komisję, aby udowodniła wiarygodność Europejskich Inicjatyw Obywatelskich poprzez szanowanie ich, a tym samym respektowanie demokracji jako całości.

W 2021 r. Komisja odpowiedziała na Europejską Inicjatywę Obywatelską „Zakończ erę klatek” z wyraźnym zobowiązaniem – do zaproponowania do 2023 r. przepisów mających na celu stopniowe wycofywanie i ostatecznie zakazanie stosowania klatek w gospodarstwach [hodowlach]. Zobowiązanie to stanowiło znaczący krok w rozwianiu obaw 1,4 miliona obywateli, którzy zwrócili się o wprowadzenie tego zakazu. Pomimo stworzenia uzasadnionych oczekiwań wobec tych obywateli UE, w chwili prawdy Komisja Europejska nie przedstawiła wniosku ani jak dotąd nie przedstawiła żadnego konkretnego harmonogramu.

W ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Ratujmy pszczoły i rolników” nalegano, aby Komisja osiągnęła trzy główne cele:
– pomoc rolnikom w przejściu na zrównoważone techniki,
– przywrócenie różnorodności biologicznej w rolnictwie,
– wyeliminowanie syntetycznych pestycydów do 2035 r.
Zgodna była z wezwaniami sformułowanymi później podczas Konferencji w sprawie Przyszłość Europy, w którym obywatele podkreślili potrzebę produkcji żywności, która jest przystępna cenowo, bezpieczna, godziwa, zrównoważona i tworzona w myśl odpowiedzialności za klimat, aby chronić ekosystemy, różnorodność biologiczną i zrównoważony rozwój żywności. Odpowiedzią Komisji w 2023 r. było wdrożenie propozycji, które były wówczas negocjowane przez współprawodawców, takich jak propozycje dotyczące odtwarzania przyrody i SUR, zamiast proponować nowe przepisy. Sugestia ta jednak nie znalazła się w w zobowiązaniach Komisji.

Wycofywanie się Komisji w sprawie obu EIO podważa samą rację bytu samego instrumentu EIO i poważnie podważa zaufanie, jakie obywatele pokładają w procesie demokratycznym UE. Pomimo celu, jakim jest umożliwienie demokracji uczestniczącej, żadna z dziesięciu zakończonych sukcesem Europejskich Inicjatyw Obywatelskich nie przyniosła konkretnych rezultatów legislacyjnych i wydaje się, że żądania obywateli miały jedynie marginalny wpływ na program legislacyjny Komisji. Aż dziesięć milionów obywateli wzywało do wprowadzenia nowych przepisów, a mimo to żaden z nich nie został należycie wysłuchany. Jest to zaskakujące, gdy weźmie się pod uwagę reakcję Komisji na protesty rolników, tj. zmienienie w ciągu kilku miesięcy Wspólnej Polityki Rolnej, której demokratyczne negocjacje trwały przez lata.

Protesty rolników w całej UE doprowadziły nie tylko do osłabienia istniejących środków, ale także do porzucenia planów wzmocnienia ochrony różnorodności biologicznej. Te nadzwyczajne i krótkowzroczne decyzje nie uwzględniają szerszej, długoterminowej perspektywy, co podważa ambicje UE Zielonego Ładu w zakresie środowiska i dobrostanu zwierząt. Ponadto fakt, że wciąż brakuje ram zrównoważonego systemu żywnościowego, w dalszym ciągu zagraża samym celom tego kluczowego porozumienia uznanego za jeden z głównych priorytetów obecnej Komisji.

Przyspieszenie przejścia na zrównoważone, sprawiedliwe systemy żywnościowe, zapewniające wyższy dobrostan zwierząt i niewymagające stosowania pestycydów przyniesie korzyści zarówno rolnikom, jak i konsumentom. Solidne prawodawstwo może zharmonizować i uprościć zasady jednocześnie ułatwiając konkurencję oraz udzielając rolnikom wskazówek dotyczących przyszłościowych inwestycji. Jak podkreśla raport EUCRA , istnieje krytyczna potrzeba konkretnych polityk wspierających zrównoważone rolnictwo i zmiany w sposobie żywienia; istnieje potrzeba wdrożenia strategii wspierających środowisko żywnościowe, które zapewnią większy dobrostan zwierząt, ochronią różnorodność biologiczną i uczciwe ceny – takie ceny, które wzmocnią rolników w tej transformacji i jednocześnie uczynią żywność dostępną dla konsumentów.

Za kilka tygodni obywatele wszystkich 27 państw członkowskich pójdą do urn, aby wybrać swoich przedstawicieli. Jednak niezwykle ważne jest, aby narzędzia partycypacyjne stworzone w celu przybliżenia obywateli do instytucji UE okazały się wartościowe. W przeciwnym razie Unia Europejska ryzykuje utratę zainteresowania i zaangażowania obywateli w Unii Europejskiej. Obywatele już w dużej mierze czują się odłączeni od UE. Świadczy o tym wzrost retoryki antyunijnej i partii eurosceptycznych w Parlamencie Europejskim i w parlamentach krajowych.

My, niżej podpisani, zwracamy się do Komisji Europejskiej, aby bez dalszych opóźnień potraktowała te dwa tematy priorytetowo już na początku kolejnej kadencji. Wzywamy, aby:

1) określić konkretny termin publikacji pozostałych wniosków legislacyjnych dotyczących dobrostanu zwierząt w celu uhonorowania odpowiedzi Komisji Europejskiej na Europejską Inicjatywę Obywatelską „Zakończ erę klatek”.
2) stworzenie ambitnego rozporządzenia dotyczącego ograniczenia stosowania pestycydów zgodnego z celami „Z POLA NA STÓŁ” (Farm to Fork) i celami w zakresie globalnej różnorodności biologicznej po roku 2020.

Polski i dolnośląski rozdział kampanii #FeedtheChange :

Rolnictwo: ZASIL ZMIANĘ #FeedtheChange – 9 VI Wybory do Europarlamentu

Źródło: SLOW FOOD