Kobiety stanowią średnio 43% rolniczej siły roboczej w krajach rozwijających się, ale ich warunki są nadal nierówne jak mężczyźni.

Jednym z głównych problemów jest niewielki dostęp kobiet do zasobów i możliwości produkcyjnych.

W Międzynarodowym Dniu Kobiet Wiejskich chciałyśmy nakreślić, że trudna podróż w kierunku równości płci jest nie tylko słuszna.

Chodzi również o to, by kobiety miały równy dostęp do aktywów i swobodnie nimi dysponowały, co sprzyjałoby bezpieczeństwu żywnościowemu społeczności, ochronie środowiska i odporności systemów żywnościowych.

***

Women comprise, on average, 43% of the agricultural labor force in developing countries, but their conditions are still unequal to those of men.

One of the main issues is the minor access of women to productive resources and opportunities.

In this International Day of Rural Women, we wanted to outline how the challenging journey towards gender equality is not only the right thing to do.

It’s also about women having equal access to assets and freely disposing of them, which would promote the food security of communities, environmental preservation, and the resilience of food systems.

Źródło: Slow Food International

www.slowfood.com