For English readers: our e-book that sums up some facts from our project on the Polish Eagle Bean (or Independence Bean) reintroduction is available in this LINK.

Polska Fasola z Orzełkiem (PFO) różnie zachowuje się w uprawie. Mówią, że nie krzyżuje się, mimo bliskiego sąsiedztwa. Mamy na ten temat własne wnioski wynikające z cztetoletniej uprawy PFO w różnych warunakch.

This is “Polish Fasola z Orzełkiem” [fasola zozheuukyem], (short: PFO) – quite an old bean variety with a fascinating story behind. It happens to be diverse in cultivation. They say it does not cross, despite its vicinity to other bean varieties. Well, we have our own conclusions on this subject resulting from four years of our PFO cultivation, in various conditions and neighbouring.L

Na rynku jest wiele podróbek. Nasiona meksykańskich, nakrapianych odmian nazywane są przebiegle “orzełek”, “fasola niepodległości” albo “fasola patriotyczna”. Jest to po prostu marketingowy chwyt, by za kilo fasoli zgarnąć 18zł, a nie mniej. Nieświadomy klient zapłaci. Tymczasem prawdziwa PFO zanika, hoduje ją niewielu rolników, bo trudno o informacje i ponieważ nie jest zarejestrowana. My udzielamy informacji, edukujemy – warunek: rejestracja w ruchu SlowFood.com, wkład w ruch, lojalna współpraca w naszej sieci.

There are many fakes on the bean market. Seeds of Mexican, speckled varieties are falsely called “Orzelek” or “fasola niepodległości” or “fasola patriotyczna”. It is simply a marketing ploy to earn PLN 18 per kilo of beans, not less. Unaware customer will pay. Meanwhile, the real PFO is disappearing, only few farmers keep it, because it is difficult to get information, and because it’s not registered. We give the info, we educate – on one condition: a contribution to the movement and loyal cooperation in our network.

Nasiona różnych odmian fasoli są często łudząco podobne do PFO, a jednocześnie jej nasiona mogą ulec zmianie z powodu wzrostu w jakichś konkretnych warunkach. W gronie tych z naszych członków, którzy uprawiają PFO u siebie, dzielimy się wiedzą na temat tej odmiany.

The seeds of different bean varieties are often deceptively similar to PFO, and at the same time its seeds may change due to growth under some specific conditions. We share knowledge about this variety among our members who practice PFO at home.

Możesz dołączyć do naszego Convivium w ruchu @Slow Food International i wspierać najbardziej tradycyjną i najbardziej uczciwą żywność z całego świata, a przede wszystkim z naszego regionu i kraju. Jest jej niewiele, dlatego ważne, byśmy my – konsumenci rozmaitych profesji, kucharze, gospodarze, rolnicy, ogrodnicy, sprzedawcy – działali wspólnie.

You can join our Convivium in the @SlowFood_International movement and support the most traditional and honest food from around the world, and above all from our region and country. It is not much of it, so it is important that we – consumers of various professions, cooks, hosts, farmers, gardeners, retailers – act together.

Restauracje współpracujące z naszym Convivium i podające potrawy z PFO mogą ubiegać się o włączenie ich kucharzy do nowej, międzynarodowej sieci kucharzy slowfoodowych. Możesz nawet nic nie robić, a wspierać swoją składką ruch SlowFood.com, bo w staraniach o ochronę manufakturowej żywności potrzebne są zawsze fundusze.

Restaurants cooperating with our Convivium and serving dishes from PFO may apply to include their chefs in the new international network of slowfood chefs. You can even do nothing and support the SlowFood.com movement with your contribution, as it always needs funds to protect the small scale, good, clean, fair and local food.

☝️Uwaga: w Polsce NIE ISTNIEJE akredytowany przez SlowFood.com oddział krajowy, który działałby zgodnie z regułami ruchu SlowFood.com.

☝️ Note: in Poland, there is NO national branch accredited by SlowFood.com in Poland that would operate in accordance with the SlowFood.com rules.

www.slowfooddolnyslask.org
? Ślimak jest naszym patronem, jako zwierzę żyjące nieśpiesznie (choć zapewne czasem spieszy się powoli;), podobnie jak my żyjemy odkrywając wspólnie przed innymi sposoby przejścia z fast na slow, ale uczciwe slow, bez ekościemy (ang. greenwashing).

? The snail is our patron as a slow-moving animal (although he is probably sometimes in a slow hurry;), just like we live, discovering together ways of moving from fast to slow, but fair slow, without greenwashing.