🇵🇱🇮🇹🇬🇧 Oto Strączkowa Mapa Włoch. Imponująca!👏 Podobnie, jak sieć SlowBeans w SlowFood.com.

Gdy polscy ogrodnicy i rolnicy troszczą się o rodzime lub lokalne odmiany, uzyskujemy podobną mapę dla Polski, równie zróżnicowaną. Piękna, prawda?

Nie tylko w Polsce dominuje fascynacja zagranicznymi gatunkami i odmianami strączkowych. Niewielu rolników zwraca uwagę na stare odmiany, lokalne lub rodzime. W efekcie nie ma ich w sprzedaży, a jedynie magazynowane są w kontrolowanych warunkach w bankach nasion.

Czynimy starania, aby uległo to zmianie, dlatego promujemy odmianę z wyjątkową polską narracją: Polska Fasola z Orzełkiem (Fasola Niepodległości). Była ona uprawiana w wielu regionach Polski, m.in. w Dolnym Śląsku, Mazowszu, Podkarpaciu i Małopolsce. Jednak obecnie nie ma jej prawie wcale. Zniknęła po ostatnich wojnach.

Od 7 lat nasza przewodnicząca Anna Maria Rumińska propaguje i uprawia tę odmianę. W naszym Convivium prowadzi projekt reintrodukcji tej odmiany. Miłością do PFO zaraziła już wielu członków naszego Convivium. Podarowała już nasiona wielu prywatnym ogrodnikom.

W ramach tegoż projektu reintrodukcji zawsze witamy we współpracy lojalnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych ekologicznie rolników, którzy chcą uprawiać tę odmianę na swej ziemi i sprzedawać prywatnym konsumentom, równie wrażliwym na historię i ekologię.

slowfooddolnyslask/@/gmail.com

Roberta/Faggiolo di San Quirino🇮🇹 + Anna/Polska Fasola z Orzełkiem🇵🇱

🇮🇹 Ecco La Mappa Dei Legumi d’Italia. Degno di nota!👏 Come SlowBeans communita in SlowFood.com.

Quando i giardinieri e gli agricoltori polacchi si prendono cura delle varietà autoctone o locali, abbiamo una mappa simile per la Polonia, altrettanto varia. Bellissima, è vero?

Non solo la Polonia è dominata dal fascino per le specie e le varietà di legumi stranieri. Pochi contadini prestano attenzione alle vecchie varietà locali o autoctone. Di conseguenza, non sono disponibili per la vendita, ma sono conservati solo in condizioni controllate in banche del seme.

Ci stiamo adoperando per cambiare questa situazione, motivo per cui stiamo promuovendo la varietà con una narrativa polacca unica: Il Faggiolo Polacco con l’Aquila (Faggiolo d’Independenza). È stato coltivato in molte regioni della Polonia, incl. Bassa Slesia, Mazovia, Subcarpazia e Piccola Polonia. Tuttavia, al giorno d’oggi è quasi inesistente. È scomparso dopo le ultime guerre.

Da 7 anni la nostra feduciaria, Anna Maria Rumińska, promuove e coltiva questa varietà. Nel nostro Convivium gestisce un progetto di reintroduzione di questa varietà. Ha già ‘contagiato’ molti membri del nostro Convivium con il suo amore per il PFO. Inoltre, ha donato semi a molti giardinieri.

All’interno di questo progetto di introduzione, invitiamo sempre gli contadini leali, responsabili ed ecologicamente impegnati che vogliono coltivare questa varietà sulla loro terra e venderla a consumatori privati ​​che sono ugualmente sensibili alla storia e all’ecologia.

slowfooddolnyslask/@/gmail.com

Polska Fasola z Orzełkiem🇵🇱

🇬🇧 Legume map of Italy. Impressive!👏 Just as the SlowBeans network within SlowFood.com.

When Polish gardeners and farmers take care of native or local varieties, we get a similar map for Poland, just as varied. Beautiful, isn’t it?

Not only Poland is dominated by the fascination with foreign legume species and varieties. Few farmers pay attention to old local or native varieties. As a result, they are not available for sale, but are only stored under controlled conditions in seed banks.

We are making efforts to change this, which is why we are promoting the variety with a unique Polish narrative: Polish Eagle Bean (Polish Independence Bean). It was cultivated in many regions of Poland, incl. Lower Silesia, Mazovia, Subcarpathia and Lesser Poland.

For 7 years now, our chairwoman, Anna Maria Rumińska, has been promoting & cultivating this variety. In our Convivium she’s been running a variety reintroduction project. She has already ‘infected’ many members of our Convivium with her love for PFO. Also, she has donated seeds to many gardeners.

Within this introduction project, we always welcome loyal, responsible and ecologically committed farmers who want to grow this variety on their land and sell it to private consumers who are equally sensitive to history and ecology.

slowfooddolnyslask/@/gmail.com

Polska Fasola z Orzełkiem🇵🇱 + Serbia (Terra Madre Salone del Gusto 2018)
Różne strączkowe z całego świata na Wystawie Bioróżnorodności na Terra Madre Salone del Gusto 2022 (maleńki frammento) / Vari legumi da tutto il mondo alla Mostra sulla Biodiversità di Terra Madre Salone del Gusto 2022 (piccolo frammento) / Various legumes from around the world at the Biodiversity Exhibition at Terra Madre Salone del Gusto 2022 (tiny fragment)