(EN – below) Czarno-biały – to kontrast kulturowy. Nieważne, że to brązowy, a nie czarny 🙂 Tutaj te dwa kolory nabierają jednego symbolicznego znaczenia. Kiedyś wszystko, co było czarne, było gorsze, np. chleb, sól, cukier, mąka, kawa… “Czarny chleb i czarna kawa” – pamiętacie tę piosenkę? Już wtedy była to metafora. Wszystko, co było białe lub wybielone, uważano za lepsze. Mimo to ludzie nadal borykają się z tą rasistowską opozycją. Nawet niektórzy prezydenci mają problemy z przyswojeniem sobie wiedzy, że czerń i biel są równe, a jeśli chodzi o jedzenie, często czerń jest lepsza. Fajnie byłoby powiedzieć „jedzenie nie ma rasy”, ale wiemy, że ma.

Zatem, aby upamiętnić kilka dobrych stron tego starego zwyczaju przeciwstawiania czerni i bieli, mamy tu czarno-biały napój. Dlaczego dzisiaj? Bo dzisiejsza herbata czy kawa o 17:00 będą inne niż pozostałe. Szczególnie dziś wspominamy wszystkich dzielnych warszawiaków – dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów – którzy pili tę „czarną kawę” z jęczmienia i cykorii, walcząc o wolność, którą mamy teraz w Polsce ?? #Warsaw #uprising #warsawuprising #PowstanieWarszawskie #godzinazero

Mimo tego, ilu zginęło w Powstaniu Warszawskim, ich życie ma ogromne znaczenie. Czarne jedzenie ma takie samo znaczenie jak czarne życie. #stoprasism #norasism #stopwar #nowar #nomorewar #nigdywwięcejwojny

Odwar z palonego jęczmienia + świeża słodka śmietanka z mleka krowy polskiej rasy nizinnej czarno-białej.

☕?☕?☕?☕?☕?☕?☕

Black and White – this contrast is a cultural one. Never mind this is brown, not black:) Here these two colours gain one symbolic meaning. Once, all that was black, was worse, e.g. bread, salt, sugar, flour, coffee… In Poland we even have a song “Black Bread & Black Coffee”. All that was white or whitened, was considered to be better. Still, humans struggle with this racist oposition. Even some presidents have problems with acquiring this knowledge that black and white are equal, and when it comes to food, black is often better. It would be cool to say “food has no race”, but we know it does.

So, to commemorate some good sides of that vintage habbit of opositing black against white, here we are with the black&white drink. Why today? Because today’s 5 o’clock tea or coffee will be different than others. Especially today, we are recalling all the brave folks of Warsaw in Poland – kids, youngsters, adults, seniors – who used to drink this “black coffee” made of barley and chicory, while fighting for freedom that we’re having now in Poland ??

In spite of the fact, how many were killed in the Warsaw Uprising, their life matter a lot. Black food matters exactly as black life does.

The roasted barley brew + fresh sweet cream from milk of a cow of the Polish lowland black&white breed.