Czy znacie Rudolfa Steinera? To filozof, antropozof i mistyk, którego w 1923 r. poproszono o opracowanie metod zwiększających efektywność rolnictwa, pod warunkiem, że uzyskiwane plony będą wyższe bez szkody dla środowiska i dobrostanu flory i fauny, w tym roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych. W 1924 r. pan Rudolf wygłosił kilka wykładów na ten temat, a w literaturze znajdziecie je pod tytułem “Podstawy wiedzy duchowej dla powodzenia w rolnictwie” (LINK). Wydarzenie to uznaje się za początek rolnictwa BIODYNAMICZNEGO.

Do you know Rudolf Steiner? He was a philosopher, mystic and anthroposophist, who in 1923 was asked to develop methods which increase the efficiency of agriculture, under the condition that the expected resulting harvest would be higher without harming the environment and welfare of flora and fauna, including crops and livestock. In 1924. Mr. Rudolf gave several lectures on the topic, and you will find them in the literature titled “Fundamentals of Spiritual Knowledge for Success in Agriculture (link). This event is considered the beginning of BIODYNAMIC farming.

Kobierzyce, pałac z 1884 r., obecnie: Urząd Gminy Palace built in 1884., Now: Municipal Office

Czy wiecie, gdzie miało to miejsce? Na Dolnym Śląsku. Konkretnie w Kobierzycach (niem. Koberwitz), w majątku hr. grafa Carla von Keyserlingka (1869-1928). Pałac, w którym miało to miejsce, jest dziś siedziba Urzędu Gminy.

Do you know where this happened? Lower Silesia. Specifically, in Kobierzyce (Ger. Koberwitz) on the property of Graf Carl von Keyserlingk (1869-1928). The palace, where this took place, is today the seat of the Municipal Office.

Nawet w popularnej Wikipedii znajdziecie notkę na ten temat: “W folwarku opodal pałacu powstało nowatorskie na owe czasy biodynamiczne gospodarstwo rolno-ogrodnicze kładące nacisk na ochronę środowiska i zdrowe żywienie jako alternatywę rolnictwa przemysłowego. W 75. rocznicę tego wydarzenia wmurowano w ścianę pałacu stosowną tablicę pamiątkową.” (źródło)

Even on the popular Wikipedia you will find a note on the subject: “On the farm not far from the palace was created an agri-horticultural biodynamic farm, innovative for the time, which put an emphasis on environmental protection and healthy nutrition as an alternative to industrial agriculture. The 75th anniversary of this event was appropriately marked with a memorial plaque mounted on the wall of the palace ” (source)

Tablica pamiątkowa kursów R. Steinera / Memorial plaque of R. Steiner’s courses
Dawny pałac obecnie Urząd Gminy. Fragment pocztówki. Old palace, currently Municipal Office. Fragment of a postcard. Źródło / Source: http://dolny-slask.org.pl/5107713,foto.html?idEntity=542763 /

Podobnie wzmiankuje niemiecka Wikipedia / It is similarly mentioned on German Wikipedia that: “Im Juni 1924 veranstaltete Rudolf Steiner auf dem Gut von Graf Carl von Keyserlingk (1869-1928, …) einen mehrtägigen Kurs über Biologisch-dynamische Landwirtschaft. Im September 1999 wurde zu Ehren von Rudolf Steiner eine Tafel an der Fassade von Schloss Kobierzyce angebracht.“(źródło)

Idee Rudolfa Steinera mają współczesną kontynuację w przedszkolach i szkolnictwie walfdorfskim (pokrewnym z metodą Marii Montessori i Janusza Korczaka), ale przede wszystkim w biodynamicznym rolnictwie, które intensywnie rozwija się po sąsiedzku, tj. w kulturze niemieckiej, ale także na całym świecie – w systemie certyfikacji Demeter. Strona organizacji dostarcza wielu cennych informacji (LINK). Jest też ciekawy artykuł o biodynamice i działaniach Steinera (LINK). W Europie oprocz Niemiec, bardzo wielu producentów zlokalizowanych jest w Szwajcarii (LINK), ale też w Austrii,WB i coraz więcej we Włoszech. Antropozofię można studiować na najbardziej znanej uczelni w Szwajcarii (LINK). W Niemczech prowadzone są liczne kursy rolnicze (LINK). Kierownik działu  kształcenia biodynamicznego, Pan Ganten mówi ponoć dobrze po polsku. Warto też przypomnieć, ze Rudolf Steiner jest też twórcą medycyny antropozoficznej. W Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Szwecji, Włoszech i Wielkiej Brytanii jest wielu lekarzy antropozoficznych oraz klinik i szpitali (LINK).

Hodowla pszczoły murarki rudej/ogrodowej (Osmia rufa) jest w biodynamice podstawą naturalnego zapylania. Tworzy się również “hotele” dla innych zapylaczy, np. trzmieli i trzmielców (Bombus). Do tego celu wykorzystuje się ukryte, ciasne i długie otwory, np. stare trzcinowe łodygi lub nawiercone klocki drewna, w których owady zakładają swoje gniazda.  Uwaga, murarki nie zbierają miodu i nie żądlą, ale ZAPYLAJĄ / The breeding of the red mason bee (Osmia rufa) is the basis of natural pollination in the biodynamics. One also creates “hotels” for other pollinators, for example bumblebees (Bombus). For this purpose hidden, tide and long hollows are used, eg. old cane stems or drilled blocks of wood, which the insects build up their sockets in. Note, the red mason bee does not collect honey nor stings, but POLLINATES.

The ideas of Rudolf Steiner have a modern continuation in pre-schools and Waldorf schools (related to the methods of Maria Montessori and Janusz Korczak), but above all in biodynamic agriculture, which is intensively developing at our neighbours’ in German culture, as well as around the world – in the system of certification called Demeter. The organisation’s website provides valuable information (LINK). There is also an interesting article about the biodynamics and Steiner’s activity (LINK). In Europe, other than in Germany, many manufacturers are located in Switzerland (LINK), but also in Austria, the UK and increasingly in Italy. Anthroposophy can be studied at the most famous universities in Switzerland (LINK). In Germany numerous agricultural courses  are conducted (LINK). The Head of biodynamic education, Mr. Ganten apparently speaks good Polish. It should also be noted that Rudolf Steiner is also the creator of anthroposophic medicine. In Germany, Switzerland, Austria, Sweden, Italy and the UK there are many anthroposophic doctors as well as clinics and hospitals (LINK).

W Polsce biodynamika jest wciąż mało znana. Mieliśmy przyjemność odwiedzenia gospodarstwa biodynamicznego w woj. łódzkim. W Kazimierzowie (gm. Regnów) gospodarzą w ten sposób Joanna i Krzysztof Rzeźniccy (galeria zdjęć – poniżej). Ich 5,5-hektarowe gospodarstwo “EKOBORÓWKA“, w którym dla zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa plonów uprawiają ok. 10 odmian borówki, było wielokrotnie nagradzane, jak choćby na jednej z dorocznych edycji targów rolniczo-spożywczych w 2012 r. tytułem trzeciego najlepszego ekologicznego gospodarstwa towarowego.

In Poland the biodynamics is still little known. We had the pleasure of visiting a biodynamic farm in the Lodz Voivodeship. In Kazimierzów (municipality Regnów) Joanna and Krzysztof Rzeźniccy cultivate in this way (photo gallery – below). Their 5.5-hectare farm “EKOBORÓWKA“, on which to ensure the continuity and security of their crops grow approx. 10 varieties of blueberries, has won several awards, such as one of the annual editions of agro-food products in 2012, taking the title of third best organic farm brand.

Borówka wysoka / źródło: http://organic.blueberry.prv.pl/galeria.html

Właściciele EKOBOROWKI tak piszą o sobie: “Nasze gospodarstwo jest położone w centralnej Polsce, wieś Kazimierzów, powiat rawski między Łodzią, a Warszawą. Naszym głównym produktem towarowym w obecnej chwili są świeże owoce borówki wysokiej (amerykańskiej). Będziemy się starać niebawem poszerzyć naszą ofertę. Od kilku lat prowadzimy gospodarstwo ekologiczne. W roku 2009 otrzymaliśmy certyfikat rolnictwa ekologicznego wydany przez Agro Bio Test (PL-07-06411/09). W uprawie wykorzystujemy metodę biodynamiczną:
– wszystkie prace uprawowe, pielęgnacyjne wykonujemy uwzględniając biologiczny rytm Słońca, Księżyca, a nawet planet Układu Słonecznego. Każde dotknięcie gleby czy rośliny ma swój czas i miejsce,
– nie stosujemy żadnych środków chemicznych,
– ochrona roślin, nawożenie, wszystko co jest związane z uprawą jest oparte na naturalnych materiałach pochodzących głównie z naszego gospodarstwa.
Cała nasza wiedza, doświadczenie oraz ciężka praca służy temu, aby zaoferować Państwu produkty najwyższej jakości, abyście mogli poznać smak i wszelkie zalety naturalnej żywności. Nasze owoce z pewnością ucieszą państwa podniebienia i zasłużą na Wasze uznanie.” (źródło)

The owners of the EKOBORÓWKA farm say about themselves:
Our farm is located in the village of Kazimierzów in Central Poland between Lodz and Warsaw. Currently our main commodity product is fresh highbush blueberry (American). In the near future we will be attempting to expand our range of products. We have been running an organic farm for several years. In 2009 we received a certificate of organic farming issued by Agro Bio Test (PL-07-06411/09). In cultivation we utilise the biodynamic method:
– we execute all cultivation work in accordance with the rhythms of the Sun and Moon, and even the planets of the solar system. Each touch of the Earth or plants has its own time and place,

– we do not use any chemicals,
– plant protection, fertilization and everything associated with cultivation is based on materials originating mainly on our farm.
All our knowledge, experience and hard work serves to offer you products of the highest quality, so that you can experience the taste and many benefits of natural food. Our fruits will certsainly delight your palate and earn your appreciation. (source)

Biodynamiczne produkty, to żywność najczystsza z najczystszych. To system rolniczy bazujący na siłach Przyrody bez szkody dla nas wszystkich.

2015 Spätburgunder Dornfelder oraz chrupki zbożowe z kminkiem, papryką, serem i czosnkiem (3 odmienne rodzaje) to przykładowe produkty. Niestety nie przykuły one szczególnej uwagi zgromadzonych. Na Dolnym Śląsku produkty spod znaku Demeter są bardzo rzadkie, a szkoda, wszak twórca rolnictwa biodynamicznego rozpoczął je właśnie w naszym regionie, jest to wiec nasze dziedzictwo rolnicze, ogrodnicze i kulinarne.

Biodynamic products are the cleanest of clean. It’s an agricultural system based on on the power of nature, without harm to anybody or anything. 2015 Spätburgunder Dornfelder grape wine as well as cereal crisps with caraway, red pepper, cheese and garlic (three different varieties) are the sample Demeter products.

Unfortunately those products did not grab much attention of the guests. In Lower Silesia products with the Demeter mark are very rare, and this is a pity, considering that the creator of biodynamic farming started it in this very region; it is therefore our heritage, agricultural, horticultural and culinary.

W rolnictwie biodynamicznym stosuje się wyłącznie środki naturalnego pochodzenia, a terminy zasiewu i sadzenia dobiera się w zgodzie z kalendarzem biodynamicznym pozostającym w zgodzie z rytmami astronomicznymi. Wielu niedowiarków mówi, że to bujdy, ale są to ci, którzy nie poznali reguł oraz tym samym zalet i zasad tego typu rolnictwa. Ww. Gospodarze w woj. łódzkim sprzedają z powodzeniem m.in. borówkę amerykańską. Nadal uważacie, że biodynamika to bujdy, a chemiczna i genetyczna inżynieria rolnictwa jest niezbędna…? Główni odbiorcy EKOBORÓWKI, to Warszawiacy. Nie jest bowiem bujdą to, że stanowimy część wszechświata, a rytmy kosmosu nie są ani bujda, ani wymysłem nawiedzonych bajarzy.

In biodynamic agriculture exclusively substances of a natural origin are utilised, and the times of sowing and planting are executed in accordance with the biodynamic calendar in agreement with astronomical rhythms. Many doubters claim that it’s bunk, but so say those who haven’t met the rules of such agriculture with its benefits and practices. The above-mentioned farmers in the Lodz voivodeship sell American blueberries with marked success. Do you still think that biodynamics is bunk, and that genetically-engineered and chemical agriculture is necessary? The main market for produce from the EKOBORÓWKA farm is Warsaw. After all, it’s not bunk that we are a part of the universe, and cosmic rhythms are neither bunk nor the invention of haunted storytellers.

Problem w tym, że gatunek ludzki ma wyjątkową zdolność do (auto)destrukcji. Jednym ze składników wszechświata, który ludzkość nieomal bezrefleksyjnie niszczy, jest GLEBADlatego dołączyliśmy do działań na rzecz stworzenia europejskiego prawa jej ochrony. Razem z Grupą Chwastożercy podjęliśmy starania na rzecz zbierania podpisów pod petycją stworzenia prawa ochrony gleby. Do początku września musimy w Polsce zebrać prawie 39 tys. podpisów. Jeśli Wam również na tym zależy, podpiszcie z nami tę petycję – z góry dziękujemy w im. własnym, populacji Dolnego Śląska i Polski oraz Środowiska Naturalnego, braci mniejszych z rodziny Flory i Fauny – LINK: https://www.people4soil.eu/pl

The problem is that the human species is exceptionally talented at (self)destruction. One of the ingredients of the universe which humanity by no small degree destroys without reflection is SOIL. This is why we have joined the efforts to create a European law for its protection. Together with the Group Chwastożercy we have made efforts to collect signatures for a petition to create the right soil protection. Until the beginning of September we have in Poland to collect almost 39 thousand. signatures. If it’s also important to you, join us and sign this petition – we thank you in advance, in our own name and in the name of the populace of Lower Silesia and Poland, as well as the natural environment and our little brothers and sisters from the family of flora and fauna – LINK:
https://www.people4soil.eu/pl

***

uzupełnienie / supplement:

O Rudolfie Steinerze: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner

O rolnictwie i certyfikacji Demeterhttps://de.wikipedia.org/wiki/Demeter_(Markenname)

Galeria fotografii z gospodarstwa Krzysztofa Rzeźnickiego z Kazimierzowa / Photo gallery from the farm of Krzysztof Rzeźnicki in Kazimierzów: