?? Swoje zdrowie ochronisz chroniąc pszczoły. Możesz chronić pszczoły miodne, dzikie zapylacze, całe środowisko i lokalnych pszczelarzy, a tym samym konsumentów: użyj swojego GŁOSU i podpisz Europejską Inicjatywę Obywatelską, aby chronić pszczoły i eliminować szkodliwe herbicydy – link w naszym biografii, Świadomi obywatele Europy i pszczoły potrzebują 1 MILIONA AUTORYZOWANYCH PODPISÓW. Do tej pory jest ich tylko połowa. Podpisy muszą być wiarygodne i AUTORYZOWANE, ponieważ nie jest to procedura petycji, ale Europejska Inicjatywa Obywatelska. Autoryzacja podpisów (=dane osobowe) gwarantuje LEGALNOŚĆ naszych głosów, których nikt nie podrobi fikcyjnymi adresami emailowymi, jak w przypadku petycji. Żadna petycja nigdy nie wygeneruje tak wysokiej skuteczności, jak ma to miejsce w przypadku AUTORYZOWANYCH inicjatyw europejskich. Takie inicjatywy podpisane przez milion prawdziwych (nie fikcyjnych!) obywateli zmuszają Komisję Europejską do działania według naszych oczekiwań i żądań – nas, obywateli Unii Europejskiej.

Podpisz tu:

https://www.slowfood.com/save-bees-farmers

?? You can also protect honeybees, wild pollinators, the whole environment, and local beekeepers and thus consumers: use your VOICE and sign the European Citizen Initiative to protect the beens and eliminate harmful herbicides – link in our bio, The European aware citizens and bees need 1 MILLION AUTHORIZED SIGNATURES. Up till now there is only a half of it. The signatures have to be ligit and AUTHORIZED, as it’s not a petition procedure, but European Citizen Initiative. The authorization of the signatures (=personal data) guarantees the legitimacy of our votes that will not be forged by fictious email addresses as it is in a petition procedure. Any petition will never generate that high efficiency as AUTHORIZED European initiatives do. These initiatives signed by a million of real (not fake!) citizens, force the European Commission to obey our expectations and demands – of us, the citizens of the European Union.

Sign here: