?? Dziś w Polsce: ŚLEDZIK – ostatni dzień karnawału w katolickiej części polskiej tradycji. Dziś wiele osób je śledzie. W naszym regionie mamy potrójną tradycję.

?? Today in Poland: ŚLEDZIK [śhledźheek] – the last day of Carnaval in the catholic part of Polish tradition. Many folks eat herings today. In our region we have triple tradition.

?? Dolny Śląsk ma 3 tradycyjne potrawy na ten dzień – wszystkie z siekanym śledziem, rybą, jako symbolem cyklicznego czasu i życia oraz symbolem Wielkiego Postu następującym po karnawale. 3 tradycyjne potrawy, a nie 1, odzwierciedlają różnorodność biokulturową Dolnego Śląska, który łączy tradycje kulinarne Niemiec, Polski Centralnej i Europy Wschodniej z powodu przymusowej migracji w 1945 roku.

?? Dolny Slask region (Lower Silesia) has 3 traditional meals for this day – all with chopped hering, a fish, a symbol of circle time, life and Lent which follows the Carnaval. The 3 traditional meals, not one, reflectsl biocultural diversity of Dolny Slask that combines German, Central Poland and Eastern Europe food traditions due to the forced migration process in 1945.

1.? + BURAK?

?? I potrawa pochodzi z dawnej Polski i dzisiejszej Ukrainy. Do Dolnego Śląska przywieźli ją Polacy wysiedleni z ojczyzny, siłą lub dobrowolnie tu przybyli. To „ŚLEDZIK POD SZUBĄ” (albo pod pierzynką). Nazwa pochodzi od „szuby” – ciepłego płaszcza. To tradycyjna ukraińska potrawa. To gruba warstwa tartych czerwonych buraków na siekanym śledziu z cebulą i przyprawami.

?? The 1st meal comes from the past Poland and today’s part of Ukraine. It was brought to today’s Dolny Slask by Poles who were removed from their homeland by force. It’s “ŚLEDZIK POD SZUBĄ” [śhledźheek pod shoobom]. The name derives from ‘szuba’ – warm, thick coat. It’s a traditional Ukrainian meal: a layer of grated beetroots on chopped herring mixed with onion and seasoning.

2.? + OGÓREK?

?? II potrawa pochodzi z najstarszej lokalnej śląskiej tradycji połączonej z tradycją niemiecką. To HEKELE (in. Hekerle, Häckele, Häckele). „Hacken” po niemiecku i „heklować” w gwarze śląskiej to siekać i szydełkować. Mieszaninę z siekanego śledzia, cebuli, kiszonego ogórka, musztardy i przypraw niektórzy błędnie nazywają tatarem że śledzia.

?? The 2nd meal comes from the oldest local Silesian tradition combined with German. It is HEKELE (also Hekerle, Häckele, Häckele). ‘Hacken’ in German and ‘heklować’ in Silesian language means to chop finely or crochet. It’s chopped hering mixed with onion, sour cucumber, mustard cream and other seasoning. Some people by mistake call it hering tatar.

3.? + JABŁKO?

?? III potrawę z Polski Centralnej wielu dzisiejszych Ślązaków przywiozło do* Dolego Śląska. Przybyli tu licząc na wyższy poziom życia niż w zacofanym obszarze rolniczego centrum. To “ŚLEDŹ PO POLSKU” z siekanego śledzia, jabłka, śmietany, cebuli i przypraw.

?? The 3rd meal derives from Central Poland. Many today’s Silesians moved from there to Dolny Slask to improve their life hoping to make better than in the background of agricultural centre. It’s “ŚLEDŹ PO POLSKU” [śhledźh popolskoo] – a Polish style: chopped hering and apple, sour cream, onion and seasoning.

?? Te trzy potrawy są podobne, ale różnią się pochodzeniem, tożsamością i składnikami. Siekany śledź jest tutaj głównym i stałym składnikiem, a inne składniki są regionalnymi wariacjami.

?? These 3 meals are similar, but different in their origin, identity and ingredients. Chopped hering is relevant here, the most important and mandatory, while other ingredients are regional variations.

?? Szczególne pozdrowienia ślemy dziś naszemu członkowi, panu Rybakowi!:) Dziękujemy naszym członkom za dwujęzyczną opowieść o śledziach!

?? We’re sending today special greentings to our member, Mr Rybak (fisherman)!:) We thank our members for the bilingual story about herings!

?? Przepisy – e-mail do naszych zainteresowanych członków i patronów.

?? Recipes – by e-mail to our members and patrons, who are interested.