Przyszedł luty, podkuj buty i korzenie gotuj:)

Jeśli ktoś nie uważa się za zjadacza korzonków, to… niechaj lepiej przejrzy swoją spiżarnię;) Byliśmy, jako ludzkość, i jesteśmy zjadaczami korzonków, a co najważniejsze, bardzo je lubimy, prawda? Bez korzonków, kłączy, cebul i bulw świat kulinarny byłby tak ubogi…

Pozostały jeszcze w gospodarstwach jakieś korzonki, ale już bez tych pięknych ćwikłowych liści. Grunt, to zainwestować w czyste korzonki, gdzie zanieczyszczeniem nie jest ZIEMIA, lecz CHEMIA agroprzemysłowa. W naszej kooperatywie wracamy po urlopach do wspólnych, grupowych zamówień czystych warzyw, zmieniwszy dostawców. To trudny czas, więc sposób robienia zakupów powinien być mocno przemyślany, jeśli ktoś chce faktycznie wesprzeć swoje zdrowie i lokalne, uczciwe, małe gospodarstwa. Teraz właśnie zamawiamy i jemy najwięcej korzonków… Jeśli są uprawiane w konwencjonalnych gospodarstwach, korzonki gromadzą sporą ilość metali ciężkich oraz pozostałości środków tzw. ochrony roślin. My nazywamy je raczej środkami ochrony zysków, a nie roślin, bo przede wszystkim chemia rolnicza służy obecnie nadmiernym zyskom agroprzemysłu, a nie zdrowiu konsumentów i uczciwych, tradycyjnych rolników, a tym bardziej ich pozycji ekonomicznej i społecznej. Agroprzemysł ma na celu zniszczenie małych gospodarstw, bo są dlań wyłącznie przeszkodą. Zatem my będziemy przeszkodą dla agroprzemysłu z naszym wsparciem małych, czystych gospodarstw.

🐌

Dobra Żywność Dobre Rolnictwo

Polityka europejska ma wpływ na to, co jemy: co roku 60 miliardów euro z pieniędzy podatników trafia do rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE (WPR). W tej chwili najwięksi rolnicy otrzymują najwięcej pieniędzy. Ale reforma polityki jest w toku, a wiele innych przepisów jest dyskutowanych w tym samym czasie, co wpływa na sposób, w jaki uprawiamy ziemię i co jemy. Nadszedł czas, aby wstać i zostać wysłuchanym!

Chcemy:

– powszechnego dostępu dla wszystkich do lokalnej, zdrowej i kulturowo właściwej żywności,

– tętniących życiem obszarów wiejskich i więcej ludzi w rolnictwie,

– brak GMO i znacznej redukcji chemicznych pestycydów i nawozów sztucznych,

– godziwych dochodów i godnych warunków pracy dla rolników, robotników rolnych, pasterzy i rybaków,

– dotacji wspierających rolników w przechodzeniu na bardziej zrównoważone praktyki uprawy, hodowli i przetwórstwa,

– ochrony bioróżnorodności, środowiska i klimatu,- wyższego dobrostanu zwierząt i mniej produktów zwierzęcych o wyższej jakości,

– międzynarodowych umów handlowyh, które chronią prawa człowieka i wspierają wysiłki na rzecz tworzenia społeczeństw sprawiedliwych społecznie i silnych ekologicznie,

– większego udziału rolników, konsumentów i aktywistów w podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie różnych polityk, związanych z rolnictwem i konsumpcją.

Możesz dołączyć do naszego Convivium w ruchu SlowFood-com, zostać jego patronką/patronem, i wspólnie, choćby w skromnym, prywatnym zakresie lobbować na rzecz dobrego, czystego rolnictwa i zrównoważonej konsumpcji. Składki w Convivium mamy rocznie pieniądze przeznaczane są na walkę o dobrą żywność i dobre rolnictwo.

🐌💪🐌💪🐌💪🐌💪🐌💪🐌

🇬🇧 Good Food Good Farming

European policies influence what we eat: every year €60 billion of taxpayers’ money is distributed to farmers through the EU’s Common Agricultural Policy (CAP). Right now, the biggest farmers get the most money. But a reform of the policy is underway, and many other laws are being discussed at the same time, affecting the way we farm and what we eat. Now is the time to stand up and be heard!

We want:

– access to local, healthy and culturally-appropriate food for alllively rural areas and more people in farming,

– no GMOs and major reduction of chemical pesticides and fertilizers,

– fair income and decent working conditions for farmers, land workers, pastoralists and fishers,

– subsidies to support farmers in the transition to more sustainable practices,

– protection of biodiversity, the environment and the climate,

– higher animal welfare and fewer, higher quality animal products,

– international trade agreements that protect human rights and support efforts to create socially just and ecologically resilient societies,

– more participation of farmers, consumers and activists in political decision making.

You can join our Convivium in the SlowFood-com movement, become its patron, and together, if only modestly, in private terms, to lobby for good, clean, fair agriculture and sustainable consumption. Annual contributions to the Convivium are allocated to the fight for good food and good farming.

🐌