Droga Przyjaciółko, Drogi Przyjacielu,

22 maja to ważny dzień dla SlowFood.com. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Uznajemy niezbędną rolę, jaką różnorodność biologiczna odgrywa dla ochrony bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rozwoju i zaopatrzenia wielu ważnych ekosystemów.

Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna?

Większość naszej codziennej żywności pochodzi z monokultur i rolnictwa intensywnego. Jednakże model ten wymaga nieproporcjonalnego zużycia wody, nawozów, pestycydów i antybiotyków. Wiąże się to ze znacznymi kosztami naszego zdrowia, a także planety. Zamiast chronić Ziemię, metody nowoczesnego rolnictwa stały się jej głównym wrogiem.

Musimy zacząć od nowa!

W sobotę obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół przypominając o kluczowej roli, jaką odgrywają pszczoły w ochronie różnorodności biologicznej, rolnictwa i całej planety. Dziś, w Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, przypominamy, że czas ma kluczowe znaczenie dla obrony różnorodności biologicznej.

Aby zapewnić wszystkim dobrą, czystą i sprawiedliwą żywność, musimy zacząć od nowa: chronić owady zapylające, odmiany roślin, rasy zwierząt i życie w glebie. Na przestrzeni wieków przystosowały się one najlepiej do różnych terytoriów, krajobrazów i kultur.

SlowFood.com wierzy, że posiadamy moc zmiany obecnego systemu żywnościowego. Mamy moc uczynienia go bardziej zrównoważonym poprzez wdrażanie praktyk agroekologicznych.

Wzmacniamy pozycję drobnych producentów uprawiających lokalne gatunki i odmiany, promując je i sprzedając w projektach “Slow Food Presidia” i “Mercato della Terra“. [a także w “Cook’s Alliance” i “Arca del Gusto“]. Opowiadamy się za długoterminowymi ekonomicznymi i ekologicznymi korzyściami z produkcji agroekologicznej. Prowadzimy rozmowy na temat przemiany źródeł białka. Pracujemy nad łagodzeniem wpływu naszego systemu żywnościowego na różnorodność biologiczną, klimat i środowisko. Walczymy z wykluczeniem i niedożywieniem rdzennej ludności. Współpracujemy z partnerami w celu opracowania programów szkoleniowych. Wyposażą one uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy warunków życia.

Wspieraj Slow Food w ratowaniu różnorodności biologicznej, aby chronić planetę, nasze zdrowie i nasze szczęście.

Różnorodność biologiczna jest wokół nas. To coś, co podtrzymuje nas przy życiu. Ochrona bioróżnorodności na drodze agroekologii jest naszym jedynym rozwiązaniem, jeśli mamy uratować lokalne społeczności i złagodzić negatywne skutki zmian klimatycznych.

Zacznij od małych gestów, zacznij już dziś.

Wspieraj Slow Food i chroń różnorodność biologiczną. Budowanie dobrych, czystych i sprawiedliwych systemów żywnościowych potrzebuje nas wszystkich. Bądź częścią tej zmiany.

Edward Mukiibi, prezes SlowFood.com

Slow Food International


List prezesa SlowFood.com, który otrzymali dziś członkowie grup SlowFood na świecie (ponad 150 krajów), przetłumaczyliśmy dla was z angielskiej wersji (oryginał poniżej).

Aby dołączyć do ruchu SlowFood.com oraz grona członków lub patronów naszego Convivium, można pisać tu:

slowfooddolnyslask @ gmail com


Dear friend, 🐌 May 22 marks an important day for Slow Food as we celebrate the International Day for Biological Diversity and recognize the indispensable role biodiversity plays for food security, sustainable development and the supply of many vital ecosystems.🐌 Why is biodiversity is so important? 🐌 Much of our daily food comes from monocultures and intensive farming. But this model demands the disproportionate use of water, fertilizers, pesticides and antibiotics, which comes at a considerable cost to our health — as well as to that of the planet. Instead of protecting Planet Earth, the methods of modern agriculture have become Earth’s main enemy. 🐌 We need to start again! 🐌 We have just celebrated World Bee Day, reminding ourselves of the crucial role bees play in protecting biodiversity, agriculture, and the planet as a whole. But today, as we celebrate the International Day for Biological Diversity, we reiterate that time is of the essence for defending biodiversity. 🐌 In order to guarantee good, clean and fair food for all, we need to restart — to protect the pollinating insects, plant varieties, animal breeds and life in the soil that have adapted over centuries to the various territories, landscapes and cultures. 🐌 Slow Food believes we have the power to change the current food system and make it more sustainable by embracing agroecological practices. 🐌 We are empowering small-scale producers, cultivating local products through Slow Food Presidia and Earth Markets and advocating for the long-term economic and ecological benefits of agroecological production. We are leading conversations around the protein transition, working to mitigate the impact of our food system on biodiversity, the climate and the environment. And we are combating the exclusion and malnutrition suffered by Indigenous peoples, working with partners to develop training programs which empower participants with the knowledge and skills to safeguard their food security and improve their livelihoods. 🐌 Support Slow Food in saving biodiversity to protect the planet, our health and our happinessBiodiversity is all around us. It is what sustains us. And protecting it through agroecology is our only solution if we are to preserve local communities and mitigate climate change. 🐌 Start with small gestures, start today. Support Slow Food: Safeguard Biodiversity. Building good, clean and fair food systems takes all of us. Be part of the change. 🐌 Edward Mukiibi, Slow Food President