Organizacja “Food Think Tank” wymienia “Indigenous Terra Madre” – sieć SlowFood.com – jako jedna z prawie 30 organizacji zajmujących się ochroną etnicznego, rolniczego, rzemieślniczego, gastronomicznego dziedzictwa rdzennych ludów świata.

To bardzo ważny temat. Z okazji niedawnego święta (9 VIII) – Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie – pogratulowaliśmy naszym niektórym przyjaciołom reprezentującym różne grupy etniczne zamieszkujące Polskę, np. Górali Podhalańskich, Lasowiaków, Podgórzan, Górali Czadeckich, Łemków, Bojków, Hucułów, Karaimów, Tatarów, Romów, Ślązaków, Kaszubów…

Wszyscy ci ludzie budują naszą cenną różnorodność etniczną. To bardzo ważne, aby nie pozwolić na utratę tej różnorodności. Opiera się ona na żywnościowej i biologicznej różnorodności, a także je buduje. Wszystkie te kwestie są połączone w jedną sieć. Wiwat rdzenni mieszkańcy świata ???❤️❤️❤️ To rdzeń naszej planety i nie możemy pozwolić, aby zanikł ulegając etnicznej homogenizacji.

The organizatorom “Food Think Tank” lists “Indigenous Terra Madre” – SlowFood.com network – as one of nearly 30 organizations that protect the ethnic, agricultural, artisanal and gastronomic heritage of the world’s indigenous peoples.

This is a very important topic. On the occasion of the recent holiday (Aug, 9th) – The International Day of the World’s Indigenous Peoples – we congratulated some of our friends representing various ethnic groups living in Poland, for example the Highlanders of Podhale, Lasowiaks, Podgórzans,  Czadecki Highlanders, Lemkos, Boykos, Hutsuls, Karaims, Tatars, Roma, Silesians, Kashubs…

All these people build our precious ethnic diversity. It is very important not to lose this diversity. It builds on the food- and the bio-diversity. All these issues are combined into one network. Vivat the indigenous peoples of the world ???❤️❤️❤️ This is the core of our planet and we cannot allow it to fade away undergoing ethnic homogenization.

SlowFood.com