Chronimy i promujemy bioróżnorodność, edukację kulinarną, Dobry, Czysty, Uczciwy, Lokalny, Sezonowy Smak, dolnośląską lokalność, sezonowość, produkty spożywcze uprawne i nieuprawne, rękodzieło i rzemiosło kulinarne i rolnicze, wytwórców takiej żywności i artykułów, rolnictwo zrównoważone (ekologiczne, tradycyjne, zintegrowane), permakulturę, upcykling spożywczy i ekologię, zdrowy styl życia, umiejętności kulinarne, sport i rekreację ruchową, biesiadowanie i kulturę stołu, gastronomię historyczną, tradycję i dziedzictwo kulinarne, zasoby naszego regionu, miast i wsi, miejsca, ludzi i rzeczy mające związek z szeroko rozumianą lokalną kulturą kulinarną.

Celem naszych działań jest powstawanie kolejnych Conviviow na terenie Dolnego Śląska, wzorem Włoch (400 Conviviow), USA (150), Francji (35), Wielkiej Brytanii (30), Japonii (30), czy Niemiec (50). Przynależenie do Convivium nie może być podstawa roszczeń, lecz jest gestem poparcia i wsparcia globalnego ruchu Slow Food. Może otworzyć nowe ścieżki współpracy i działań lokalnych na odrębnych zasadach ustalanych indywidualnie. Lista członków convivium Slow Food nie jest nigdy publikowana. Członkostwo jest indywidualne, imienne i polega na wykupieniu wybranej opcji członkostwa BIERNEGO poprzez www.slowfood.com (za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego) albo z pomocą naszego wybranego Convivium. Składki członkostwa biernego mają harmonogram ROCZNY, wpływają w całości do centrali Slow Food we Włoszech i są przeznaczane na działalność światową. Co roku można przedłużyć członkostwo, a każdy członek jest o tym fakcie powiadamiany przez centrale Slow Food z około miesięcznym wyprzedzeniem. Minimalna składka roczna indywidualna wynosi 15 EUR i w kontekście aktywności lokalnej jest to członkostwo BIERNE. W bardzo rzadkich, uzasadnionych przypadkach i po osiągnięciu pułapu min. 500 EUR łącznych składek członkostwa biernego 1/3 część tych funduszy wspiera doraźnie działania lokalne.

W przypadku zainteresowania członków członkostwem AKTYWNYM (składki comiesięczne na rzecz lokalnego Convivium) zapraszamy do kontaktu indywidualnego droga mejlową. W związku z ustawa o ochronie danych osobowych Convivia nie maja uprawnień do publikacji listy członków dokonujących zakupu członkostwa. Convivium nie stanowi grupy platformy reklamy przedsiębiorców lub rolników, lecz jest grupą edukacyjną i wspierającą na zasadzie OBUSTRONNEJ współpracy. Convivium Leaderzy działają na zasadzie WOLONTARIATU i nie pobierają opłat za pełnienie tych funkcji. Convivium Leaderzy pełnią też funkcje Skarbników. Convivia są grupami nieformalnymi, ale mogą zakładać organizacje pozarządowe w myśl polskiego prawa o stowarzyszeniach. W przypadku zainteresowania poszczególnych członków-przedsiębiorców, rolników  lub przetwórców uzasadnioną reklamą ich produktów w mediach Convivium, jak również w przypadku zainteresowania weryfikacją i rekomendacją danego miejsca, gospodarstwa lub produktu wydaną przez lokalne Convivium, zapraszamy do indywidualnego kontaktu mejlowego.

Co to znaczy być członkiem Slow Food?

 1. Jesteś częścią dużej, barwnej, międzynarodowej społeczności,

 2. Należysz do najbliższego terytorialnie Convivium Slow Food, dzięki czemu jesteś częścią lokalnej społeczności skupionej wokół dobrej, czystej, uczciwej i lokalnej żywności, od której możesz uzyskiwać informacje o dostępie do konkretnych miejsc, osób i produktów,

 3. Na powitanie otrzymujesz międzynarodowa kartę członkowską,

 4. Otrzymujesz możliwość nawiązania głębszych kontaktów w ramach współpracy z działaczami lokalnego Convivium Slow Food oraz jego partnerami, np. środowiskami akademickimi, instytucjami publicznymi i środowiskami biznesu,

 5. Otrzymujesz możliwość dostępu do informacji nt. dobrej, czystej, uczciwej, lokalnej żywności oraz miejsc i osób, które ją oferują,

 6. Masz swój osobisty wkład w ochronę zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa realizowanego z szacunkiem dla przyrody i wszelkiego życia,

 7. Przyczyniasz się do ochrony i promocji lokalnej, regionalnej żywności, lokalnego dziedzictwa kulinarnego, rolniczego i rzemieślniczego, a także wspierasz funkcjonowanie rolników i wytwórców spożywczych,

 8. Przyczyniasz się do rozwoju edukacji żywieniowej na rzecz dobra publicznego i poprawy zdrowia całego społeczeństwa,

 9. Wspierasz Fundację Slow Food na rzecz ochrony różnorodności biologicznej koordynującą m.in. Arkę Smaku Slow Food, tj. listę zagrożonych ras, technik, gatunków, odmian i produktów żywnościowych na całym świecie,

 10. Wspierasz powstawanie ogrodów spożywczych na całym świecie w rejonach objętych klęskami żywiołowymi, biedą i stanem wojny

 11. Wspierasz Prezydia Slow Food na całym świecie i przyczyniasz się do ochrony zagrożonych ras zwierząt, odmian roślin i tradycyjnych potraw,

 12. Wspierasz Uniwersytet Nauk Gastronomicznych – pierwsze wyższą uczelnię poświęconą filozofii Slow Food,

 13. Masz możliwość uczestniczenia w wydarzeniach slowfoodowych na całym świecie ze zniżkami czynszów i wpisowych,

 14. Otrzymujesz zniżki na zakup produktów w sklepie Slow Food,

 15. Otrzymujesz możliwość rozwoju swojego miejsca (np. pensjonatu, restauracji, firmy, przetwórni, gospodarstwa itp.) poprzez otwarcie drogi do rekomendacji lokalnego Convivium Slow Food przyznającego lokalną odznakę.

***

REGULAMIN PRODUKTÓW SPEŁNIAJĄCYCH REGUŁY SLOW FOOD – tutaj

***