CETA służy interesom wielkiego przemysłu, ze szkodą dla obywateli i małych producentów.

Umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą została zatwierdzona przez Parlament Europejski w dniu 15 lutego 2017 r. przy 408 głosach za, 254 przeciw, pomimo ogromnego sprzeciwu ze strony publiczności.

Głosowanie parlamentu UE pozostaje w sprzeczności wobec szerokiej koalicji społeczeństwa obywatelskiego, która wezwała do odrzucenia transakcji w Europie i Kanadzie. Mobilizacja przeciwko CETA była jednym z najsilniejszych europejskich ruchów demokratycznych, jakie kiedykolwiek miały miejsce, zaangażowała głosy 3,5 miliona ludzi z całej Europy, którzy podpisali petycję przeciwko umowie CETA i jej bliźniaczce, umowie miedzy UE i USA: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Carlo Petrini, prezes Slow Food, powiedział: „Międzynarodowe umowy o wolnym handlu są pozbawione sensu, jeśli nie uda im się podnieść standardów produkcyjnych (środowiskowych i społecznych) w celu ochrony interesów drobnych producentów. Nie jest tak w przypadku CETA ani TTIP lub TPP. Nie będzie tak również w innych podobnych traktatach zawieranych w przyszłości. Ich podpisanie oznacza zrzeczenie się funkcji regulacyjnych i politycznych, które powinny być przywilejami rządów [państw członkowskich], tym samym oznacza prywatyzację procesów decyzyjnych. Aby uzyskać jaśniejszy obraz tego, co się z tym wiąże: dziś w Europie istnieje około 1300 produktów spożywczych z oznaczeniem geograficznym, 2800 win i 330 napojów spirytusowych. Mówi się, że CETA uchroni 173 z nich.”

José Bové, Poseł do Parlamentu Europejskiego, poszedł dalej: “Umowa o wolnym handlu z Kanadą będzie miała decydujący wpływ na rolników europejskich i kanadyjskich, szczególnie tych z trudnych obszarów wiejskich, takich jak regiony górskie. Obawiam się, że na niektóre produkty spożywcze wysokiej jakości będą nałożone solidne kary w nawiązaniu do fałszywej ochrony PDO (Protected Designation of Origin – PL: Chroniona Nazwa Pochodzenia).

Beneficjentami tej transakcji są dziś duże przedsiębiorstwa i koncerny. Wynik głosowania jest porażką, ale walka trwa, bo CETA musi być teraz ratyfikowana przez 28 państw członkowskich. w każdym kraju europejskim należy teraz wzmocnić te walkę.

Jestem przekonany, że wyjątkowo pilne jest wstrzymanie wszelkich negocjacji dwustronnych oraz wznowienie negocjacji wielostronnych, które uwzględniają prawa społeczne i środowiskowe, zwłaszcza w kwestii klimatu. “

Slow Food wzywa wszystkie europejskie kraje członkowskie do podjęcia konsultacji społecznych i wysłuchania głosów wszystkich tych, których funkcjonowanie będzie zagrożone, wzywa także do wzięcia pod uwagę zagrożenia dla naszej demokracji. W demokratycznie wybranych rządach jest to nie do zaakceptowania, że rezygnują ze swych wpływów na rzecz umów wolnorynkowych, które minimalizują przywileje i ochronę, do której mamy prawo zarówno jako obywatele, jak i ludzie pracy. Ludzie przed zyskami!

Pole bitwy przemieszcza się teraz do społeczeństwa obywatelskiego w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

* Tło:

W następstwie podpisania umowy CETA przez unijny i kanadyjski rząd w październiku 2016 oraz kontrowersyjnych głosowaniach w kilku komisjach Parlamentu Europejskiego, dzisiejsze głosowanie w Strasburgu na sesji plenarnej Parlamentu było ostatnim krokiem w procesie ratyfikacji CETA na poziomie UE. Znaczna część umowy wejdzie w życie wiosną 2017. Jednak pełna zgoda będzie wdrożona dopiero po ratyfikacji umowy przez parlamenty wszystkich 28 państw członkowskich UE, łącznie z tymi, w których CETA jest wysoce kontrowersyjna i poddana będzie referendom.

***

Tłumaczenie:

„Slow Food Dolny Śląsk” convivium

Przeczytajcie na witrynie SLOW FOOD INTERNATIONAL:
http://www.slowfood.com/press-release/slow-food-potepia-zgode-parlamentu-ue-na-umowe-ceta/

***

Dolnośląskie śliwki prosto z drzewa

Oryginalny tekst (LINK):

Slow Food condemns the approval of CETA by the EU Parliament

CETA serves the interests of big industry, to the detriment of citizens and small producers

The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between the EU and Canada has been approved by the European Parliament today, with 408 votes for and 254 against, despite massive opposition from the public.

The EU parliament vote goes against a broad civil society coalition that called for a rejection of the deal in both Europe and Canada. The mobilization against CETA has been one of the strongest European democracy movements ever seen, including the voices of 3.5 million people from all over Europe who have signed a petition against CETA and its twin agreement, the EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Carlo Petrini, Slow Food President, said: “International free trade agreements are pointless if they fail to raise (environmental and social) production standards to protect the interests of the small producers. This isn’t the case with CETA and it wasn’t the case with TTIP or TPP either. Nor will it be the case with other similar treaties in the future. Signing them means waiving the regulatory and policy function that should be the prerogative of governments, thereby privatizing the decision-making processes too. To get a clearer idea of what’s involved: in Europe today there are about 1,300 food products with geographical indication, 2,800 wines and 330 spirits. As it is framed today, CETA would protect 173 of them.”

José Bové, Member of the European Parliament, went further: “The Free-Trade Agreement with Canada will have a very hard impact on European and Canadian farmers, particularly in difficult rural areas such as mountain regions. I am afraid that some quality food products will be heavily penalized by a false protection of PDOs.

Large companies and multinationals are the winners of this deal today. This vote is a failure, but the battle continues because CETA must now be ratified by the 28 member states. The struggle at the European level must be multiplied in each individual country.

I am convinced that halting all bilateral negotiations and reviving multilateral negotiations that take social and environmental rights into account, especially on the issue of the climate, is extremely urgent.”

Slow Food calls on all EU member states to consult civil society and listen to the voices of all those whose livelihoods would be threatened, and take into account the threat to our democracy itself. It is unacceptable for democratically-elected governments to sign away their powers in favor of free trade agreements which reduce the rights and protections afforded to us both as citizens and as workers. People before profit!

The battleground now shifts to civil society within each European Union member state.

*Background:

Following the signing of CETA by EU and Canadian governments in October 2016 and controversial votes in several European Parliament committees, today’s vote in the Parliament’s Strasbourg plenary was the final step in the EU-level ratification of CETA. Now, large parts of the deal will enter into force as of spring 2017. But the full agreement will only be implemented after ratification by parliaments in all 28 EU member states, including those where CETA is highly controversial and will face referenda.

źródło: http://www.slowfood.com/press-release/slow-food-condemns-approval-ceta-eu-parliament/