🇵🇱🇬🇧 Twaróg z epoki brązu…? O tak, poproszę!:)

Dziś plastikowe sitka, a 3000 lat temu gliniane cedzidła.

Nie chcemy plastiku!

Nie chcemy serów z plastiku!

Chcemy Twarogu z mleka niepasteryzowanego, zsiadłego, od lokalnych ras zwierząt, z cedzidła z gliny dolnośląskiej, jak dawniej.

To wszystko JEST możliwe, ale nie w masowych serowarniach zwanych farmerskimi, regionalnymi lub zagrodowymi posiłkujących się stale tymi samymi starterami i koagulantami, lecz w domach prywatnych, pensjonatach, agroturystyce, restauracjach itp.

Każdy może być TWAROWAREM!

Na takim prawdziwym, naturalnym, tradycyjnym Twarogu należy budować promocję i biznes regionu, a nie na białym serze tylko udającym twaróg, bo jego producenci (tzw. serowarzy) wykręcają się rzekomymi przeszkodami lub zakazami.

Bzdura. Wszystko można. Trzeba tylko chcieć. Żadne przepisy nie zakazują kontynuowania twarowarstwa naturalnego.

To właśnie ten archaiczny Twaróg ma najwyższą wartość i jest jednym z najcenniejszych produktów mlecznych.

To właśnie TEN Twaróg należy wskrzesić.

I przestańcie wreszcie zmieniać jego nazwę na jakieś angielskie twory w rzekomo poprawnych tłumaczeniach!

TWARÓG to TWARÓG. Łatwe słowo:

[‘tfaroog]

Nie zmieniać i nie tłumaczyć. Tak jak obcokrajowcy i Polacy nie tłumaczą spaghetti, pesto, kimchi, gnocchi i setki innych.

Niech w końcu Zachodnia i Południowa Europa dowie się, jak długie i wspaniałe są tradycje twarowarskie w Polsce.

Dziękujemy wam, nasi członkowie, za zdjęcie!

Hasztagi naszych projektów o Twarogu:

#twarogslowfood #twarognawieki #kluskaandco #gomolkaslowfood #gomolkagotycka #gomolkaslezanska #gomolkaneolityczna

ENGLISH VERSION

🇬🇧 Bronze Age Twaróg…? Oh yes, please!:)

Today: plastic strainers.

3,000 years ago: clay collanders.

We don’t want plastic!

We don’t want cheese from plastic!

We want Twaróg [tfaroog] made from unpasteurized “zsiadle” (curdled naturally with only lactic acid bacteria!) milk, from local animal breeds, from a strainer made of Lower Silesian clay, as in the past.

All this IS possible, but not in mass cheese factories called “farmerskie”, “regionalne”, or zagrodowe”, but in private homes, guesthouses, agritourism, restaurants, etc.

Everyone can be a TVAROVAR!

The promotion and business of the region should be built on such real, natural, traditional Twaróg, and not on white cheese that only pretends to be Twaróg, because its producers (so-called “serowarzy”) get away with alleged obstacles or bans.

Nonsense. Everything is possible. You just have to want it. There are no regulations prohibiting the continuation of natural Twaróg.

It is THIS archaic Twaróg that has the highest value and is one of the most valuable dairy products.

It is THIS Twaróg that needs to be resurrected.

And finally stop changing its name to some English weirdoes with supposedly correct translations!

Twaróg is Twaróg. Easy word:

[‘tfaroog]

Don’t change or explain. Just like foreigners and Poles do not explain spaghetti, pesto, kimchi, gnocchi and a hundred others.

Let Western and Southern Europe finally learn how long and wonderful the Twaróg traditions are in Poland.

Thank you, our dear members, for the photo!